خدمات بازرگانی  | Commercial

خدمات بازرگانی | Commercial

  • نوع کسب و کار : خصوصی
درباره کارفرما

We are a general trading company based in Tehran, mainly specialized on import and export of electrical equipments. WWW.SODAARIA.COM

حوزه های فعالیت
  • نیرو و انرژی